A tipzone.hu használati feltételei

Amint a felhasználó megkezdte az oldal használatát, akkor is, ha nem regisztrált tagként használja, elfogadja e szerződés feltételeit. Az oldal használatának feltétele ezeknek a pontoknak az elfogadása, különben nem jogosult a fehasználó az oldal használatára. Ha felhasználó a szerződéssel ellentétesen használja az oldalt, akkor a szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférését korlátozni, adatait törölni előzetes értesítés nélkül. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést, és ezt követően az oldal használata ennek a módosításnak az elfogadását jelenti.

Az üzletszabályzat (szerződés) a Tipzone Kft. (adószáma: 23770089-1-42; cégjegyzék száma: 01-09-977292) (szolgáltató) tulajdonába tartozó tipzone.hu weboldal (oldal) szolgáltatásaira vonatkozó (szolgáltatások) használati feltételeit tartalmazza. A szerződés az oldalt látogató felhasználó (felhasználó) valamint a szolgáltató között keletkezik a használati feltételekről.

A felhasználó az oldal használásával és a szerződés jóváhagyásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatást nem fogja zaklatásra, sértegetésre használni, vagy a többi felhasználó személyiségi és egyéb jogait megsérteni. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató törölje, korlátozza vagy hatóságilag feljelentse azon felhasználókat, akik másokat az oldalon zaklatnak, sértegetnek, vagy jogellenes tevékenységet hajtanak végre. Ilyen tevékenység lehet a teljesség igénye nélkül:

Spam, lánclevél küldése másoknak. Mások jogait sértő fényképek, adatok, hozzászólások, és egyéb tartalmak feltöltése illetve azonos vagy jelentősen hasonló tartalmak rendszeres ismétlődő feltöltése. A másik felhasználó tartalmainak felhasználása, terjesztése a másik felhasználó engedélye nélkül. Olyan tartalom közzététele, mely megtévesztően azt sejteti, hogy azt a tipzone.hu támogatja, vagy jóváhagyta. Azon tartalom feltöltése, mely megsérti vagy visszaél egy másik fél szellemi tulajdonhoz, magánélethez való jogát, vagy egyéb tulajdonosi jogait. Valótlan, félrevezető adatok nyilvánosságra hozása. Jogellenes, vagy arra ösztönző tartalmak feltöltése vagy hirdetése. Trójai programok, férgek, vírusok, hibák és egyéb károsító programok, alkalmazások továbbítása. Felhasználók adatainak megszerzése megtévesztő vagy tisztességtelen módszerekkel. Felhasználói azonosítók létesítése tisztességtelen céllal. Az oldal módosítása, szerkesztése, másolása. Az oldal számítógépes rendszerébe való jogosulatlan behatolás vagy annak kísérlete. Automatikus alkalmazás használata mellyel az oldal bármely adata visszanyerhető.

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy nem használ olyan szoftvert vagy hardvert, amely megzavarhatja az oldal működését, az azon folyó tevékenységeket. Továbbá elfogadja, hogy a szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében véglegesen vagy átmenetileg szüneteltesse vagy módosítsa a szolgáltatásokat, vagy azok kapcsolódó részeit anélkül, hogy a felhasználókat arról előzetesen értesítené. A felhasználó beleegyezik, hogy egyedi elbírálás alapján a szolgáltató egyes felhasználókat kitiltson szolgáltatások használatából. Tilos az oldal tartalmát vagy részeit másolni, átruházni, továbbadni, tárolni, kivéve a személyes felhasználásra vonatkozó használatot. A felhasználó beleegyezik, hogy csupán egy regisztrációt létesíthet, és ha többet hoz létre, akkor a szolgáltató ezeket törölheti előzetes értesítés nélkül. Továbbá a felhasználó beleegyezik, hogy a szolgáltató értesítés nélkül törölje a felhasználót, aki másik felhasználó nevével, képmásával, vagy egyéb személyes adataival visszaél. Főleg ha ez az adat védjegyet sért; rasszista, nemzeti, nemzetiségi vagy vallási, szexuális hovatartozását sérti másnak; trágár kifejezés; vagy a felhasználói név egyezik történelmi személy, közszereplő, közismert személy nevével, kivéve ha ez a tényleges, hivatalos neve a felhasználónak.

A szolgáltató az oldalt a 2001. évi CVIII. jogszabály (EKT) elektronikus kereskedelemről szóló szabályai szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A szolgáltató az oldalon megjelenített tartalmakért felelősséget nem vállal. A szolgáltató az 1997. évi LVIII. törvény gazdasági reklámtevékenységről szóló szabályai szerint jár el a hirdetések megjelenítésekor. A felhasználó kötelessége, hogy elenőrizze, hogy az általa közzétett tartalom se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat. A szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő tartalmakkal kapcsolatban, különösen igaz ez a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra. A felhasználó elismeri az oldal használatával, hogy ezt csak a saját felelősségére teszi, és a szolgáltató nem vállal semmi felelősséget a felhasználó hardverein és szoftverein eredő károkért, az oldal használata tekintetében. Az oldal használatából fakadó esetleges hibák, károk, vírusok megjelenéséért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az oldal segítségével közzétett információkat, és jogsértő tevékenységre utaló információkat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az oldalon a felhasználó által feltöltött tartalmakért és az azok által okozott károkért teljes mértékben a felhasználó a felelős. A szolgáltatás szünetelése, üzemzavar, meghibásodás esetén és félreérthetőség vagy üzleti és magán információk elvesztése és egyéb anyagi kárért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Minden megelőző informálás nélkül a szolgáltató jogosult az oldal szüneteltetésére, megszüntetésére. Nem vállal garanciát a szolgáltató az oldal folyamatos hibamentes működtetésére, továbbá semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az oldal működésének teljesítménye csökken, vagy egyéb más szoftverekkel működésével kapcsolatos meghibásodások miatt kár keletkezik.

A felhasználó kijelenti, hogy csak olyan általa készített vagy beszerzett tartalmat tölt fel az oldalra, melyek közzétételéhez az ezzel kapcsolatos személyek hozzájárultak, és a ide vonatkozó jogszabályokat nem sértik. A felhasználó által feltöltött tartalmak harmadik fél általi jogosulatlan felhasználásáért és az ezekből fakadó károkért a szolgáltató nem tehető felelőssé. Ha az oldalra bármilyen szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat a felhasználó feltölt, akkor ezzel kijelenti, hogy az erre vonatkozó felhasználói jogokkal rendelkezik. Bármilyen ezzel kapcsolatos szerzői vagy egyéb jogi díj megfizetése és a teljes felelősség a felhasználót terheli.

A tartalom melyet a felhasználó feltölt, nem buzdíthat bűncselekmény elkövetésére, kifejezetten egészségtelen anyagok használatára, nem lehet a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabály alá tartozó reklám, ide nem értve a szolgáltató által engedélyezett reklámot. Továbbá ez nem lehet sértően szexuális, erőszakos vagy trágár tartalom, nem kelthet nemzetiségi, faji, vallási, politikai, faji és széles felháborodást keltő ellentéteket. A felhasználó által feltöltött információk, tartalmak nem sérthetik más szerzői jogait, személyiségi vagy emberi méltosághoz való jogokat, továbbá nem lehet pornográf vagy olyan tartalom mely kiskorúakra ártalmasan hat. A felhasználó csak saját felelősségére használhatja az oldalt. Semmilyen felelősséget technikai hibákból, a hálózatot érő támadásokból, vagy bármilyen egyéb okból eredő adatvesztés miatt a szolgáltató nem vállal. A felhasználó elismeri, hogy a szolgáltatónak nem kötelességi ismerni az oldal teljes tartalmát, viszont jogosult eltávolítani a felhasználói feltételeket vagy a jogszabályokat sértő tartalmat, többek közt akkor, ha valaki felhívja rá a szolgáltató figyelmét.

A törvényes és etikus működés fenntartása céljából az oldalt moderátor személy ellenőrizheti a teljesség igénye nélkül, és jogosultak tartalmak törlésére, felhasználók törlésére előzetes értesítés nélkül. Ha a felhasználó kárt okozott az oldal használata során a szolgáltató jogosult a felhasználóval szemben kártérítési igényt benyújtani, és a jogvita rendezése az illetékes bíróságra tartozik. A szolgáltató jogorvoslati lehetőségével való nem élés nem jelenti azt, hogy a szolgáltató lemondott volna a jogairól, a jogorvoslatról.

Beleegyezik a felhasználó, hogy megtéríti minden kárát a szolgáltatónak, mely harmadik fél felől érkezik a szolgáltató felé, és kapcsolatos a felhasználó oldal használatával vagy abból fakad. A kárigénybe beletartozik többek között a bármilyen követelés, igény, kár, költség, peres eljárás költsége, ügyvédi díjak, egyéb ezzel kapcsolatos költségek.

A szolgáltató jogosult a felhasználó tényleges személyének beazonosítása végett személyi azonosításra megfelelő igazolvány bekérésére a félrevezető azonosítók, adatok elkerülése érdekében. Felhasználó hozzájárul, hogy a szolgáltató megkeresésére 2 napon belül válaszol, és elfogadja, hogy a sikertelen beazonosítás esetén a felhasználó hozzáférését az oldalhoz korlátozhatja a szolgáltató, az ellenőrzés sikeres lezárásáig.

Az oldalon elhelyezett adatok, tartalmak felhasználása, másolása tilos és jogi eljárást eredményezhetnek. A felhasználó elfogadja, hogy az oldalra általa feltöltött tartalmak a szerzői és egyéb jogait nem sérthetik harmadik személynek és a feltöltött tartalmakért felelősséget vállalnak. Az oldal szolgáltatásai által rendelkezésre adott tartalom, a reklámokat, szponzorációkat is beleértve azon személyek, cégek szellemi tulajdonjogát képezhetik, akik a tartalmat az oldalra feltöltötték. Ezen tartalmakat (részlegesen sem) a felhasználó nem módosíthatja, nem adhatja el, nem bérelheti vagy adhatja bérbe, nem sokszorosíthatja, hacsak nincs erre külön szerződése. A felhasználó elfogadja, hogy minden olyan jog, ami a tipzone.hu fogalomhoz, emblémához, logóhoz kötődik vagy ahhoz egyértelműen nagyon hasonló, a szolgáltató tulajdona, és a felhasználó ezen védjegyeket nem használhatja és a szolgáltatóra nézve káros következménnyel nem említheti. Semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltató azzal kapcsolatban, ha bárki a felhasználók által feltöltött tartalmat sértő módon használ fel vagy említ, védjegyet vagy egyéb szellemi jogot illetően. A felhasználó hozzájárul, hogy az oldalra feltöltött tartalmakat a szolgáltató felhasználhatja nyomtatott vagy online formában az oldalon vagy máshol, és elfogadja, hogy ha ezért harmadik személy szerzői és egyéb jogok megsértése miatt a szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel lép fel, akkor a felhasználó felel ezen igénnyel szemben és köteles a szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni.

Az oldal használatával kapcsolatosan a felhasználó általi megjegyzések, javaslatok egészére a szolgáltató felhasználási jogot szerez, abból eredően, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsájtotta ezt, és ebből fakadóan az összes erre vonatkozó szerzői jogot és jogcímet a szolgáltatóra a felhasználó átruház. A szolgáltató ezért nem korlátozható ezen felhasználást illetően, és a szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül ezen megjegyzések, javaslatok módosítására, másolására, forgalmazására és bármilyen jellegű felhasználására úgy, hogy a felhasználó felé ezért a szolgáltató bármilyen ellenszolgáltatással tartozna.

A felhasználók jogosultak reagálni, véleményt alkotni az oldalra feltöltött tartalmakról, de a felhasználónak körültekintően kell ezt megtennie, annak figyelembevételével, hogy ez nyilvánosan történik, és a sértő véleményekért a felhasználó jogi felelősséggel tartozik. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a vélemények tartalmáért, de ellenőrizheti ezek tartalmát, moderálhatja ezeket, joga van törölni őket előzetes értesítés nélkül.

A szolgáltató nem adja ki harmadik fél számára a felhasználónak a regisztráció során megadott személyes adatait, kivéve, ha a jogszabályok erre kötelezik. A felhasználó által nyilvánosságra hozott adatokért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó elfogadja, hogy az adatait a szolgáltatónak jogában áll eltárolni és a szolgáltatásokat érintő tevékenységével kapcsolatban hasznosítani, továbbá hozzájárul, hogy a regisztráció során a felhasználó által megadott személyes adatokat és az oldal használata során gyűjtött egyéb információkat - a felhasználó nevéhez nem köthetően - marketing és statisztikai célokra a szolgáltató felhasználhatja. A felhasználó hozzájárul, hogy egyéb nyilatkozat hiányában, a felhasználó adatai alapján a szolgáltató hirdetéseket, reklámleveleket küldjön. A szolgáltató számítógépes rendszerei regisztrálják a felhasználók IP címét, használt böngésző típusát, technikai és egyéb jellemzőket, amiket csak összesített formában - név nélkül - dolgoz fel és hasznosít, kivétel ez alól a felhasználó általi tartalom feltöltés vagy módosítás.

aa
bb
aa
bb